Regulamentul competiţiei SuperBlog 2019

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII ŞI OBIECTIVELE COMPETIŢIEI

1.1. Competiţia SuperBlog 2019, denumită în continuare Competiţia, este organizată de agenţia de marketing şi comunicare online SwissPlan.biz S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Aleea Agigea nr. 4, bl. 102A, sc. 2, et. 8, ap. 99, sector 6, cod poştal 061165, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/21346/19.12.2006, atribut fiscal RO, CUI 20061851, având contul nr. RO83BTRLRONCRT0PA1548501, deschis la Banca Transilvania, sucursala Militari, telefon şi fax (021) 430.07.47, e-mail office@swissplan.biz, fiind reprezentată legal de Albert Budică, în calitate de administrator, denumită în cele ce urmează Organizator.
1.2. SuperBlog 2019 are drept obiectiv desemnarea şi premierea celor mai creativi bloggeri participanţi în cadrul competiţiei. Modalitatea de desfăşurare a competiţiei SuperBlog 2019, premiile şi mecanismul de acordare a acestora câştigătorilor sunt prezentate în cadrul prezentului regulament.
1.3. Prezentul regulament se poate consulta online pe site-ul competiţiei, www.super-blog.eu, cât şi pe suport fizic, la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 2. PARTICIPANŢI ŞI CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

2.1. Competiţia se adresează tuturor persoanelor cu vârsta de minimum 16 ani, care deţin un site personal, denumit în continuare blog, având o vechime de minimum 3 luni și cel puțin 20 de articole publicate, indiferent de tematică şi/sau traficul de vizitatori. Pot participa şi bloggerii români stabiliţi peste hotare, cu condiţia ca blogul cu care participă să fie redactat în limba română şi, în cazul în care câştigă vreun premiu, acesta să poată fi expediat la o adresă din România.
2.2. Este interzisă participarea angajaţilor societăţii organizatoare, a angajaţilor şi reprezentanţilor companiilor sponsori sau parteneri media ai competiţiei şi a rudelor de gradul I ale respectivilor angajaţi, în condițiile în care acei sponsori sau parteneri ori reprezentanții lor sunt implicați în jurizarea articolelor înregistrate în competiție. De asemenea, este interzisă participarea bloggerilor parteneri în promovarea competiţiei.
2.3. Înscrierea în competiţie implică acceptarea prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.
2.4. Pentru a fi consideraţi eligibili, participanţii se vor înscrie în competiţie în perioada şi conform procedurii prezentate mai jos.
2.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza participarea la competiţie oricărui blog care prezintă conţinut licenţios sau cu un explicit caracter ameninţător, abuziv, instigator, de hărţuire, rasist, antisemit, xenofob, misogin, pornografic sau profanator, care aduce atingere bunelor moravuri şi/sau drepturilor omului, în general, ori anumitor persoane fizice sau juridice, în particular. Totodată, organizatorul are dreptul de a refuza înscrierea în SuperBlog 2019 sau a dispune excluderea din competiție a oricărui participant care a încălcat prevederile regulamentului sau a demonstrat rea-voință în relația cu Organizatorul și/sau sponsorii ori partenerii SuperBlog în edițiile anterioare ale competiției, prin acțiuni incluzând, dar nelimitându-se la ștergerea de pe blog a articolelor participante după încheierea jurizării ori excluderea linkurilor introduse inițial, injurii, calomnii etc.
2.6. Participanții minori (16-18 ani) vor fi admiși în competiție exclusiv cu acordul explicit al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, comunicat pe adresa oficială de e-mail a Organizatorului, superblog@swissplan.biz. În acest caz, eventualele premii câştigate de participanţii minori în cadrul competiţiei se vor expedia pe numele părinţilor / tutorilor acestora.
2.7. Toate articolele înregistrate de către participanți în competiţie trebuie să fie redactate în limba română.

SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR

3.1. Participanţii au următoarele drepturi:

 • să participe la competiţie în mod gratuit;
 • să câştige premii şi/sau alte beneficii în funcţie de implicarea lor şi de rezultatele obţinute în cadrul competiţiei;
 • să fie informaţi în privinţa validării înscrierilor precum şi cu privire la orice alt aspect referitor la desfăşurarea competiţiei şi la participarea lor în cadrul acesteia;
 • să folosească în mod corect titulatura de participant sau finalist SuperBlog 2019 în scop promoţional (afişare pe blogul propriu, materiale de prezentare etc.);
 • să adere şi să fie acceptaţi în comunităţile online dedicate participanţilor la competiţie, cu condiţia de a respecta regulile de funcţionare ale acelor comunităţi;
 • să-şi exprime liber opinia referitor la competiţie, în limitele unui limbaj respectuos şi ale unei atitudini decente;
 • să se retragă în orice moment din competiţie;
 • să accepte sau să refuze premiile câştigate în cadrul competiţiei.

3.2. Participanţii au următoarele obligaţii:

 • să respecte regulamentul competiţiei, deciziile oficiale ale juriului şi ale organizatorului;
 • să completeze corect toate datele solicitate obligatoriu în formularul de înscriere;
 • să nu angajeze numele competiţiei, al organizatorului, sponsorilor sau partenerilor media în contexte defăimătoare, care pot aduce prejudicii imaginii acestora;
 • să pună la dispoziţia organizatorului sau a juriului, în cazul unor solicitări specifice, documente suplimentare care să demonstreze veridicitatea informaţiilor din formularul de înscriere;
 • să respecte organizatorul, sponsorii, partenerii media şi pe ceilalţi concurenţi din cadrul competiţiei, să se comporte şi să comunice în mod civilizat cu toate părţile implicate în competiţie;
 • să publice, în articolele înregistrate în cadrul competiţiei, exclusiv materiale proprii, redactate special pentru SuperBlog 2019;
 • să mențină nemodificate articolele dedicate competiției, pe blogul propriu, minimum 1 an calendaristic de la data publicării acestora. De asemenea, toate articolele înregistrate în competiție vor fi vizibile și accesibile publicului larg din home page sau meniul principal al blogului, precum și la căutări (search) pe blog sau în motoarele de căutare.

3.3. Participanţii îşi asumă responsabilitatea şi răspund legal pentru toate articolele, mesajele, comentariile şi acţiunile pe care le comunică respectiv întreprind în cadrul competiţiei sau în legătură cu aceasta, în relaţia cu organizatorul, sponsorii şi partenerii media ai acesteia, precum şi cu orice terţă parte.
3.4. Orice comunicare a organizatorului către participanţi se va face la datele de contact cu care aceştia s-au înscris în competiţie. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea dacă participanţii îşi înregistrează greşit datele de contact şi, din acest motiv, nu primesc înştiinţările acestuia. Pentru rezolvarea eventualelor probleme tehnice, participanţii sunt sfătuiţi să ia legătura cu Organizatorul la adresa superblog@swissplan.biz.
3.5. Prin înscrierea în competiţie, participanţii acceptă să primească notificări prin email privind activitatea lor în cadrul competiției şi înştiinţări de potenţial interes pentru toti participanţii. Totodată, pentru a fi la curent cu lansarea probelor noi, participanţilor li se recomandă să se aboneze la newsletterul SuperBlog. Pentru a se asigura că primesc toate e-mailurile de la organizator, participanţii vor adăuga adresa de e-mail superblog@swissplan.biz în lista de contacte a programului de e-mail utilizat.
3.6. Nerespectarea uneia sau mai multor obligații prevăzute în prezentul Regulament constituie motiv de excludere a respectivului participant din competiție și retragerea eventualelor premii câștigate de acesta, premii ce vor putea fi oferite altor participanti la competiție, în ordinea punctajelor obținute de aceștia.

SECŢIUNEA 4. LOCUL DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

4.1. Toate informaţiile necesare bunei desfăşurări a competiţiei vor fi publicate pe site-ul www.super-blog.eu.
4.2. După redactarea și publicarea articolelor destinate competiției pe blogurile proprii pe baza informațiilor și cerințelor menționate la fiecare probă, participanții le vor înregistra în contul personal din platforma de jurizare dedicată SuperBlog, pentru a fi evaluate și notate de către juriu.

SECŢIUNEA 5. DURATA COMPETIŢIEI

5.1. Competiţia SuperBlog 2019 se desfăşoară în intervalul 1 octombrie - 30 noiembrie 2019.
5.2 Cei care doresc să participe la competiţie se pot înscrie şi îşi pot înregistra articolele pentru competiţie oricând pe durata acesteia. Articolelor înregistrate în competiţie la probele al căror termen-limită a expirat înainte de momentul înregistrării respectivelor materiale li se vor aplica automat penalizări, în funcţie de durata întârzierii.

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

Înscrierea în competiţie:

6.1. Fiecare participant se poate înscrie în competiţie cu un singur blog, începând cu data de 1 septembrie 2019 și până la data la care se încheie competiţia, respectiv 30 noiembrie a.c.. Înscrierea unui participant în competiţie este considerată validă doar dacă participantul în cauză a completat corect şi complet formularul dedicat de pe site-ul competiţiei, www.super-blog.eu, și dacă respectivul participant îndeplinește cumulativ toate condițiile de eligibilitate menționate în prezentul regulament. Daca blogul este acceptat în competiție, participantul va primi un e-mail de confirmare în acest sens, la adresa înregistrată în respectivul formular. Toate blogurile acceptate în competiţie vor fi publicate pe pagina dedicată (Participanţi) din www.super-blog.eu.
6.2. După ce au luat la cunoştinţă prevederile Regulamentului, participanţii îşi vor anunţa participarea la SuperBlog 2019 într-un articol pe blogul cu care se înscriu în competiţie, urmând să introducă link-ul spre respectivul articol în formularul de înscriere de pe www.super-blog.eu.
6.3. Informaţiile solicitate participanţilor în vederea înscrierii în competiţie sunt următoarele: numele complet, adresa de e-mail, adresa de domiciliu corectă şi completă şi un număr de telefon valabil, adresa blogului şi linkul articolului prin care participantul respectiv îşi anunţă public, pe propriul blog, înscrierea în competiţie. Totodată, înscrierea în competiţie implică, în mod obligatoriu, faptul că participantul a luat la cunoştinţă regulamentul competiţiei şi acceptă condiţiile de participare. Lipsa oricăreia dintre informaţiile menţionate nu permite aprobarea participantului în competiţie.
6.4. După validarea înscrierii, devine activ contul de participant din platforma de jurizare SuperBlog, iar de la 1 octombrie 2019, când încep să se lanseze probele competiţiei, concurenţii îşi pot înregistra articolele pentru probele la care doresc să participe.
6.5. În cazul în care participantului aspirant i se refuză înscrierea în competiţie sau este eliminat pe parcursul competiţiei, indiferent din ce motiv, nu (mai) poate participa. Eventualele articole pe care acesta le redactează şi publică pentru probele propuse în cadrul competiţiei nu vor fi luate în considerare şi jurizate. Implicit, respectivul blogger nu este îndreptăţit la statutul de participant în competiţie, nici la premii ori alte beneficii rezervate participanţilor.

Publicarea şi comunicarea probelor de blogging propuse în cadrul competiţiei:

6.6. Probele SuperBlog 2019 pot fi propuse de către sponsori, parteneri şi/sau organizatorul competiției şi vor fi lansate din două în două zile, începând cu 1 octombrie a.c. Pentru fiecare probă, participanţii au la dispoziţie 7 zile calendaristice să-şi înregistreze articolele în competiţie, întârzierile urmând a fi penalizate potrivit prevederilor din prezentul Regulament.
6.7. Toate probele lansate în cadrul competiţiei, precum şi informaţiile şi/sau materialele necesare participanţilor în vederea redactării articolelor, vor fi publicate pe site-ul competiţiei, www.super-blog.eu.
6.8. Participanţii la competiţie vor fi informaţi privind lansarea noilor probe şi/sau a altor informaţii de interes şi pe canalele suplimentare de comunicare şi promovare, precum pagini dedicate în reţele de socializare. Participanţii au dreptul, dar nu şi obligaţia de a adera la respectivele comunităţi online şi/sau de a le urmări activitatea.
6.9. Toate probele competiţiei sunt opţionale. Pentru a obţine însă calificativul de finalist SuperBlog, este necesară participarea la toate probele competiţiei. Implicit, finaliștii se vor califica la premiile suplimentare, în bani, produse şi/sau vouchere, în funcţie de locul obţinut în clasamentul final.
6.10. În mod excepţional, se pot lansa probe suplimentare, cu premii extra-concurs, care nu influenţează clasamentul final al competiţiei. În acest caz, organizatorul va preciza explicit condiţiile probelor respective.

Redactarea şi înregistrarea articolelor participante în vederea jurizării:

6.11. Pe măsură ce sunt lansate probele de blogging din cadrul competiţiei, participanţii îşi vor redacta şi publica pe blogul cu care s-au înscris în competiţie articolele, în conformitate cu cerinţele formulate de sponsori şi organizator în articolul care anunţă oficial proba respectivă pe site-ul competiţiei. Participanţii vor menţiona în fiecare articol dedicat competiţiei că acesta a fost scris pentru SuperBlog 2019 (de exemplu, la finalul textului). După înregistrarea articolelor în platformă, nu este permisă modificarea conţinutului acestora.
6.12. Pentru fiecare probă lansată în cadrul competiţiei, participanţii pot înregistra, în vederea jurizării, un singur articol, redactat în limba română. Sunt acceptate în competiţie atât articolele redactate cu semnele diacritice specifice limbii române, cât şi cele care nu respectă această normă; opțional, juriul fiecărei probe are dreptul de a decide cum / dacă utilizarea diacriticelor influențează punctajul acordat, caz în care se va menționa în baremul de jurizare al respectivei probe. Dacă nu se menţionează limita minimă sau maximă a numărului de cuvinte / caractere în redactarea articolelor, alegerea în acest sens aparţine exclusiv participanţilor.
6.13. După redactarea şi publicarea articolelor pe blogul propriu, participanţii vor accesa platforma jurizare.super-blog.eu utilizând datele de acces validate la momentul înscrierii în competiţie şi îşi vor înregistra linkul şi conţinutul articolului corespunzător probei respective pentru ca juriul probei să le poată evalua şi nota articolele. Câștigătorii locului I în edițiile anterioare ale competiției pot participa la oricare maximum cinci probe din cadrul SuperBlog 2019, indiferent dacă anterior au participat cu același blog sau cu un altul.

Termenul limită:

6.14. Pentru fiecare probă lansată în cadrul competiţiei, participanţii au la dispoziţie 7 zile calendaristice pentru a-şi redacta, publica pe blog şi înregistra articolele în platforma de jurizare. Eventualele excepții de la această regulă vor fi explicit menționate în briefurile respectivelor probe.
6.15. Pentru fiecare zi de întârziere (orice întârziere, de până la 24 de ore) se va aplica automat o penalizare de 10 (zece) puncte din nota acordată de juriu, ce va fi afişată în platforma de jurizare, alături de punctajul iniţial aferent acordat de juriu.
6.16. Un participant poate întârzia înregistrarea unei probe maximum 9 zile de la expirarea termenului-limită aferent probei respective. Dacă participantul întârzie înregistrarea articolului în platformă dedicată cu atât de multe zile încât penalizările aferente atrag reducerea la minimum (0 puncte) a punctajului final, implicit nota la proba respectivă nu se mai ia în considerare în clasamentul final, dar participantul în cauză poate continua competiţia.

SECȚIUNEA 7. JURIZAREA

7.1. Jurizarea articolelor redactate de participanţi va fi realizată de către un reprezentant – fie angajat sau colaborator – al sponsorului care a propus proba respectivă în cadrul competiţiei.
7.2. Juriul va acorda fiecărui articol participant în competiţie o notă cuprinsă între 10 şi 100 de puncte, pe baza criteriilor și a baremului de jurizare anunțat în mod public, în proba dedicată. Se vor aprecia creativitatea şi originalitatea articolelor, respectarea probei propuse, fluența și coerența în exprimare, corectitudinea gramaticală şi ortografică, eventuale materiale suplimentare create şi utilizate de participant pentru a-şi ilustra ideile (imagini, înregistrări video, schiţe, desene, animaţii, materiale audio etc) și alte aspecte, explicit formulate de juriu în cadrul cerințelor. Eventualele reclame afișate pe blogurile participante (de exemplu, prin sistemul Google AdSense, dar fără a se limita la acesta), fără legătură cu competiția, nu vor fi luate în considerare în procesul de jurizare, atâta timp cât nu încalcă prezentul regulament prin conținut inadecvat (obscen, defăimător, care instigă la încălcarea drepturilor pentru vreo categorie etnică, socială, de gen etc.) 
7.3. Juriul îşi rezervă dreptul de a refuza notarea articolelor cu conținut defăimător, obscen, instigator sau care atacă în orice mod dreptul la imagine al sponsorului și/sau al juriului, precum și a de solicita organizatorului descalificarea din competiție a participantului în cauză.
7.4 Juriul va evalua articolele înregistrate la fiecare probă în termen de 7 zile calendaristice, începând din ziua imediat următoare celei în care expiră termenul-limită al probei respective. Eventualele excepții vor fi menționate în briefurile probelor respective. Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru eventualele situaţii în care juriul nu respectă termenul de jurizare stabilit la probele sale.
7.5 Toate articolele înregistrate în cadrul competiției, în platforma dedicată, la proba corespunzătoare, vor fi evaluate şi notate de juriul probei respective, atâta timp cât sunt online și respectă prevederile prezentului regulament, chiar şi în cazul în care participanții în cauză s-au retras între timp din competiţie. Dacă articolele acestora îndeplinesc condiţiile cerute la proba respectivă, vor putea câştiga premii pe baza materialelor înregistrate spre jurizare. De asemenea, conturile de utilizatori ale respectivilor participanți vor rămâne active în platforma SuperBlog până la sfârșitul competiţiei şi vor figura în clasamentul final.
7.6. În cazul în care cel puţin 30% din participanţii la o probă semnalează, prin contestaţii valide şi argumente obiective, eventuale nereguli în jurizare, organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita juriului în cauză sau sponsorului pe care acesta îl reprezintă să reevalueze toate articolele la proba respectivă.

Contestaţiile

7.7. Participanţii recunosc autoritatea juriului şi se angajează să-i respecte decizia, indiferent dacă le este sau nu favorabilă. Eventualele contestaţii privind jurizarea vor fi însoţite de argumente pertinente şi/sau probe care să susţină acuzaţiile sau neregulile invocate. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu trimite juriului contestaţiile care nu respectă aceste cerinţe.
7.8. Participanţii pot contesta jurizarea doar pentru propriile articole înregistrate în competiţie, în contul personal din platforma de jurizare SuperBlog. Fiecare participant are dreptul la maximum 3 contestaţii, la probe diferite, fiecare contestaţie vizând o singură probă din competiţie. Contestațiile pot fi trimise în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data acordării notelor la proba vizată, până la data de 8 decembrie, cel târziu.
7.9. În urma contestaţiei, juriul va reevalua articolul în cauză și va răspunde participantului în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul transmiterii acestora. Implicit, va decide dacă rămâne punctajul acordat inițial sau, dacă există motive întemeiate pentru modificarea acestuia, va proceda în consecință.
7.10. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a respinge mesajele irelevante, injurioase sau obscene adresate juriului și nu poate fi făcut răspunzător pentru cazul în care răspunsul nu îl mulţumeşte pe participantul petent.

SECŢIUNEA 8. PREMIILE ŞI ACORDAREA ACESTORA

8.1. Participanții pot câștiga premii la oricare dintre probele la care și-au înregistrat articolele, la fiecare probă premiile fiind acordate primilor clasați, respectiv celor care obțin, în urma jurizării, cele mai mari punctaje la proba respectivă. Pentru a se califica la premiile suplimentare (în bani sau produse) dedicate finaliștilor, participanţii vor parcurge toate probele competiţiei, menţionate ca atare pe site-ul www.super-blog.eu.
8.2. Pe perioada de desfăşurare a competiţiei se vor acorda premii în bani şi în produse sau vouchere, în valoare totală de peste 25.000 lei (RON), după cum urmează:
A. premii cash pentru primii trei finalişti, în ordinea punctajelor totale obţinute în competiţie, astfel:
1. Locul 1 - 3000 lei (RON)
2. Locul 2 - 2000 lei
3. Locul 3 - 1000 lei
În cazul egalităţii de punctaj între finaliştii clasaţi pe oricare dintre primele trei locuri sau între al treilea și al patrulea, departajarea se va face în funcţie de momentul înregistrării în competiţie a ultimului articol dedicat SuperBlog 2019, indiferent la ce probă, autorul celei mai prompte înregistrări având prioritate.

B. Premii în bani, produse/servicii şi/sau vouchere, oferite de către sponsorii competiţiei SuperBlog 2019 primilor clasaţi la probele sponsorilor respectivi, conform specificaţiilor comunicate la momentul lansării probelor, precum şi premii suplimentare oferite primilor 50 de finalişti.
8.3. Premiile în bani, produse şi/sau vouchere acordate de către sponsorii competiţiei vor fi oferite direct câştigătorilor, fiind înmânate personal sau expediate la adresa comunicată de aceştia, fără intermedierea organizatorului. Premiile cash pentru primii trei finalişti vor fi acordate de către organizator, fiind înmânate personal sau transmise câştigătorilor prin mandat poştal sau transfer bancar, pe baza unui contract de sponsorizare. Toate premiile se acordă câştigătorilor după încheierea competiției, respectiv publicarea clasamentului final, până la data de 31 ianuarie 2020.
8.4. Premiile în produse şi/sau vouchere vor putea fi înmânate personal finaliştilor care vor participa la evenimentul de premiere organizat la finalul competiţiei. Participarea la evenimentul de premiere nu influenţează acordarea premiilor, cei absenţi urmând să-şi primească premiile câştigate până la data de 31 ianuarie 2020.
8.5. Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul acestora şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.
8.6. Premiile revin doar câştigătorilor desemnaţi şi pot fi transmise unor terţe persoane doar în condiţiile prevăzute de lege.
8.7. Organizatorul şi sponsorii competiţiei au dreptul să refuze onorarea premiilor în cazul în care se dovedeşte că acestea au fost obţinute prin fraudă.
8.8. Participanţii care au fost excluşi din competiţie ca urmare a nerespectării uneia sau a mai multor obligaţii prevăzute în prezentul regulament nu-şi vor primi eventualele premii câştigate pe parcursul competiţiei. Premiile astfel anulate vor putea fi oferite altor participanţi în cadrul competiţiei, în ordinea punctajelor obținute de aceștia.
8.9. Refuzul de a primi premiile sau imposibilitatea de contactare a câştigătorului, indiferent de motiv, dă dreptul juriului să desemneze alt câştigător dintre participanţi. De asemenea, premiile neridicate de câştigători, indiferent de motiv, nu vor fi reexpediate. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care premiile nu ajung la destinaţie sau sunt distruse în timpul manipulării sau livrării de către societatea de poştă sau curierat.
8.10. Orice obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură legate de premii, care nu cad în sarcina organizatorului sau a sponsorilor, revin în exclusivitate câştigătorilor.

8.11. Premiile in bani se vor impozita la sursa, conform legislatiei fiscale din Romania.

SECŢIUNEA 9. DREPTUL DE AUTOR

9.1. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care lucrările înscrise în competiţie conţin elemente (texte, imagini, coduri sursa etc.) care încalcă drepturile de autor, întreaga răspundere aparţinând participantului care a înscris lucrarea în competiţie.
9.2. Eventualele citate, imagini sau materiale de alte natură incluse de participanţi în articolele publicate pe blogul propriu în cadrul competiţiei vor menţiona, în mod explicit şi obligatoriu, sursa respectivelor materiale. Prezentarea întocmai (copy-paste) a informaţiilor oferite de sponsori şi/sau organizator pentru probele competiției nu este permisă decât cu menționarea sursei.
9.3. În cazurile în care articole înscrise în competiție redau ca atare fragmente preluate, parțial sau integral, fără menționarea sursei, oricare ar fi aceasta, autorii respectivelor articole vor fi sancționați, în funcție de gravitate, cu avertisment și/sau reducerea notei cu punctajul aferent criteriului originalitate/creativitate, iar în caz de abateri repetate, chiar cu excluderea din competiție, decizia în acest sens aparţinând organizatorului, care poate solicita în acest sens, pe lângă opinia juriului, şi votul unuia sau mai multora dintre partenerii competiţiei.
9.4. Participanţii consimt să le fie preluate materialele, integral sau parţial, obligatoriu cu menţionarea sursei, în orice materiale referitoare la competiţie, de către organizator şi de către oricare sponsor sau partener media al competiţiei, în vederea promovării acesteia.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA COMPETIŢIEI

Competiţia poate înceta subit în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta competiţie. În acest caz competiţia va putea fi reluată odată cu încetarea situaţiei de forţă majoră sau a împrejurărilor care au cauzat întreruperea competiţiei.

SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. SC SWISSPLAN.BIZ SRL are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale participanţilor în baza notificării depusă la A.N.S.P.D.C.P şi a înregistrării sale ca operator de date, înregistrare înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal cu nr. 19917 din 05.05.2011.
11.2. Prin înscrierea la competiţie, participanţii se declară de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt de acord cu prelucrarea, cu titlu gratuit, de către organizator, a datelor lor cu caracter personal, în scopul desfășurării competiției și contactării câştigătorilor. De asemenea, participanții consimt ca, în situația în care câștigă vreun premiu în cadrul competiției, datele lor de contact să fie comunicate de către organizator sponsorului care oferă premiul respectiv, astfel încât acesta să le poată fi expediat. Orice folosire a acestor date în scop de reclamă, marketing şi publicitate se va face doar în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Click pentru politica noastră privind cookies și confidențialitatea datelor!

Datele vor fi dezvăluite angajaţilor şi/sau colaboratorilor organizatorului şi a partenerilor acestuia implicaţi în derularea competiţiei şi pot fi dezvăluite şi unor împuterniciţi ai Operatorilor, pe baza unor clauze de confidenţialitate şi de asigurarea a păstrării securităţii datelor. După încheierea campaniei şi desemnarea tuturor câştigătorilor, datele vor fi arhivate (organizatorul poate dispune arhivarea acestor informaţii doar pe perioada de timp impusă pentru eventuale verificări/contestaţii legate de prezenta competiţie, precum şi de reglementările în domeniu), iar prelucrarea datelor se va face în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.
11.3. Participanţii, respectiv reprezentanţii lor legali, au dreptul de a obţine de la Organizator, în mod gratuit, la cerere, următoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal prelucrate, transformarea în date anonime a datelor, adresand o solicitare explicita la adresa de e-mail dpo@swissplan.biz. În cerere participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să-i fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea se va face numai personal. SwissPlan.biz S.R.L va comunica măsurile luate în baza cererii primite în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
11.4. Tuturor participanţilor la competiţia SuperBlog 2019 le sunt garantate drepturile, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Înscrierea în competiție implică faptul că participantul a luat la cunoștință și aprobă prezentul regulament, precum și termenii și condițiile din Politica noastră privind cookies și confidențialitatea datelor cu caracter personal (conform GDPR).
11.5. Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.
11.6. În conformitate cu dispoziţiile legale în domeniu, organizatorul îşi rezervă dreptul de a face publice numele câştigătorilor şi câştigul acordat fiecăruia dintre ei pe site-ul competiţiei şi/sau în materialele de promovare a acesteia sau în alte materiale realizate pentru a servi la buna desfăşurare a competiţiei.
11.7. Organizatorul nu are obligaţia de a proteja confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în materialele înregistrate de participanţi spre jurizare, respectiv articolele participante la competiţie.

SECŢIUNEA 12. CLAUZE FINALE

12.1. În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei competiţii, organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

12.2. Orice întrebare sau nelămurire referitoare la aspectele mai sus-menţionate şi la competiţie, în general, pot fi sesizate organizatorului la adresa de e-mail superblog@swissplan.biz.

12.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament. Modificările vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor pe site-ul competiţiei, www.super-blog.eu.

12.4. Înscrierea în competiţie implică automat acceptarea termenilor şi condiţiilor prezentate în regulament.